The Fire Firm is een jong bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van brandveiligheid in de bouw. De nadruk ligt hierbij met name op de beoordeling van de brandwerendheid van constructies, zowel op papier als in de praktijk. We kunnen zorg dragen voor uw testprogramma en brandveiligheidsscans uitvoeren op bestaande gebouwen en werken in uitvoering.

Wij beschikken over de volgende expertises:

Regulations on fire

Beoordeling brandwerende constructies

In overeenstemming met de geldende bouwregelgeving dienen sommige bouwconstructies te worden uitgevoerd met een bepaalde brandwerendheid, bijvoorbeeld 30 of 60 minuten. Hoe kan nu worden beoordeeld of een toepassing in de praktijk voldoet aan die eis? Het uitgangspunt hiervoor is een beproevingsrapport van een geaccrediteerd beproevingslaboratorium. Op basis van een dergelijk rapport kan The Fire Firm beoordelen of de praktijksituatie binnen de randvoorwaarden van dit rapport valt. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, adviseren wij u over eventuele aanpassingen aan de constructie zodat alsnog aan de eisen wordt voldaan.Wanneer het een oudere constructie betreft, en dergelijk rapporten niet aanwezig zijn, wat vaak het geval is, kunnen wij een fysieke beoordeling doen van de constructie.Bij ons kunt u rekenen op jarenlange en gedegen ervaring met zowel de beoordeling van constructies tijdens inspecties als de uitvoering van brandproeven om een reële inschatting te kunnen maken van de verwachte brandwerendheid van een constructie.

Beoordeling beproevingsresultaten brandproeven

Een (succesvolle) brandproef zal in het algemeen leiden tot een beproevingsrapport waarin de randvoorwaarden worden vermeld voor het gebruik van de resultaten. Aanvullend daarop kunnen er nog Extended Application rapporten zijn opgesteld om, op basis van meerdere uitgevoerde brandproeven, het toepassingsgebied van de resultaten te vergroten. Tenslotte kan dit geheel zijn verwoord in een classificatie rapport dat wordt gebruikt als goedkeuringsdocument.

Een beoordeling van deze rapporten vraagt om ervaring en expertise, zeker als het om samengestelde producten gaat en er meer beproevingen zijn uitgevoerd. The Fire Firm heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van brandwerendheids-beproevingen en het opstellen van eerder genoemde rapporten. Zodoende kunnen wij u gedegen en professionele assistentie bieden bij de beoordeling ervan. Omdat de toepassingen in de praktijk vaak afwijken van hetgeen is vermeld in een rapportage, of omdat de beproeving wellicht is uitgevoerd op basis van een niet langer geldige norm, kan de expertise van een brandveiligheidsspecialist (‘expert judgment’) van The Fire Firm noodzakelijk zijn.

Pallets on fire
Fire stairs

Brandveiligheidsinspectie

Om een indruk te krijgen van de status van de brandveiligheid van een pand kan The Fire Firm een brandveiligheidsinspectie uitvoeren. Dit is mogelijk op basis van een ‘quick scan’ maar ook op basis van NPR 6059. Hierbij kan worden getoetst aan verschillende niveau’s zoals omschreven in de bouwregelgeving, bijvoorbeeld bestaande bouw en nieuwbouw. Deze inspecties hebben normaliter een niet-destructief karakter waarbij enkel materialen worden verwijderd, die worden kunnen worden terug geplaatst, zoals plafondplaten en panelen.

Brandwerende doorvoeringen

The Fire Firm heeft een uitgebreide kennis van brandwerende doorvoeringen door jarenlange deelname aan de Europese normcommissie voor het testen van brandwerende doorvoeringen, CEN Technical Committee 127, Working Group 2, Task Group 1 en 2, het beoordelen van constructies op de bouw en het uitvoeren van diverse brandproeven. Hierdoor zijn wij in staat u te begeleiden bij het verkrijgen van een CE markering op een brandwerende doorvoering. Wij adviseren u graag over wat er moet worden getest en in welke constructies, zodat de resultaten straks aansluiten bij de toepassingen in de praktijk.

In praktijksituaties kunnen we beoordelen of bepaalde toepassingen binnen de randvoorwaarden van een Europese Classificatie vallen en hoe deze, indien noodzakelijk, kunnen worden aangepast.

The Fire Firm verzorgt, indien gewenst, tevens een cursus over de toepassing van de huidige, en de aankomende revisie van de beproevingsnorm, EN 1366-3 Penetration seals. Dit is een tweedaagse cursus waarbij op basis van presentaties, maar vooral veel oefeningen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de norm worden bijgebracht.

Burning cables
Flame from match

Beproeving brandwerendheid

The Fire Firm beschikt niet over een eigen beproevingslaboratorium maar kan uiteraard wel zorg dragen voor de voorbereiding en uitvoering van een testprogramma bij een van de laboratoria waar we goede contacten mee onderhouden. Dit is mogelijk in Nederland, maar ook bij een van de vele Europese laboratoria, afhankelijk van uw specifieke wensen.

Wij kunnen samen met u de randvoorwaarden van de beproeving bepalen, waarna wij de regie overnemen en zorg dragen voor de coördinatie van de beproeving en de juiste verslaglegging. Het resultaat kan een testrapport zijn, maar ook een 'Extended Application'- rapport of een classificatierapport (benodigd voor een CE markering).

Tevens hebben we contacten met diverse certificerende instellingen en Technical Assessment Bodies (TAB) in Europa om zodoende te kunnen assisteren met het verkrijgen van een ETA en/of CE markering.

Classificatie en Uitgebreid Toepassingsgebied

Het doel van de meeste brandbeproevingen is het verkrijgen van een (Europese) goedkeuring om vervolgens het product op de markt te kunnen brengen. Hiervoor is een zogenoemd classificatierapport benodigd in overeenstemming met de Europese norm EN 13501-2. Dit classificatierapport is een samenvatting van een of meerdere beproevingsrapporten en resulteert in een classificatie en een toepassingsgebied. Een classificatierapport kan worden opgesteld door The Fire Firm.

In aanvulling op resultaten van brandproeven kunnen in een classificatie ook resultaten worden opgenomen van een Uitgebreid Toepassingsgebied, indien hiervoor Europese normen beschikbaar zijn. The Fire Firm heeft uitgebreid ervaring met normen voor Uitgebreid Toepassingsgebied en kan een derdelijk rapport voor u opstellen.

EU

Neem contact op om te zien wat The Fire Firm voor uw bedrijf kan betekenen!